Årsmöte 2016, 2017, 2018

ÅRSMÖTE POKALENS SAMFÄLLIGHET DEN 12 MARS 2018


DAGORDNING


1.Stämmans öppnande

7 hushåll deltog förutom styrelsen.


2.Val av ordförande för stämman

Jan Magnusson


3.Val av sekreterare för stämman

Susanne Ståhl


4.Val av två justeringsmän

Tommy Morrisson (nr 70) och Henrik Norborg (nr 76)


5.Styrelsens och revisorernas berättelser angående ekonomin


Ordförande läser upp revisorns berättelse.


6.Ansvarsfrihet för styrelsen

Bifalles.


7.Årsberättelse från styrelsen

Kassör Gösta presenterar årsberättelsen och resultaträkningen. Höjt intäkterna från medlemsavgifter utifrån beslut om garagerenovering.


8.Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.

Inga motioner har inkommit.

Information från styrelsen om garagen: Styrelsen har jobbat hårt för att komma ner i kostnad för garagerenoveringen. Vi har haft en rundvandring med den mest aktuella entreprenören och tittat på vilka förenklingar de kan se. Vi har fått en offert från Aquabygg, där vi har ställt motfrågor men ännu inte fått svar och håller även kontakt med andra entreprenörer. Vi har haft en arbetsgrupp kring garagen, som nu inväntar offert. Det drar ut något på tiden, men det är för att få ner kostnaden samt att det är tidskrävande för styrelsen att hinna med projektet. Tidsplanen är flexibel utifrån entreprenörens förutsättningar om det blir prismässigt bra för oss.


9.Ersättning till styrelsen och revisorer

Bifalles.


10.Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd

3000 kr i kvartalsavgift för varje fastighet som har garage, samt 1500 kr för de som inte har garage. Valt att höja inför den renovering som kommer av flera anledningar, bland annat förhandlingsposition gentemot banken.


11.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Sittande styrelse väljs om för ännu ett år.


12.Val av revisorer och suppleanter

Margareta Segerberg har utfört revisorsuppdraget trots att hon har flyttat. Ny revisor behövs. Om vi inte hittar någon revisor inom föreningen så kommer uppdraget att läggas ut externt. Suppleant är Charlotte Hooft


13.Fråga om val av valberedning

Kristoffer Sandberg och My Rydin utgör valberedning inför årsmötet 2019


14.Information från styrelsen

Information om att granar enbart hämtas upp för villor, inte för vårt radhusområde. Oklar information från kommunen.

Styrelsen informerar om att vi är medvetna om att lampor inte fungerar på gårdarna, men det går inte att ersätta med likadana, de har gått ur tiden. De ska ersättas så småningom.

Även asfalten behöver ses över så småningom.


15.Övriga frågor

Synpunkt: snöröjningen har varit vansinnigt dålig, moddigt och eländigt. Kom med för stor maskin vid ett tillfälle, som inte kom fram. Styrelsen kommer att ta upp detta med entreprenören.

Frågor kring varför tv och fiber fungerar dåligt. Det är tyvärr inget som styrelsen vet, men det finns information från Öppet stadsnät på hemsidan.


16.Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Hos ordförande på Alliansvägen 54


17.Stämmans avslutande

ÅRSMÖTE POKALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING den 14 mars 2017


DAGORDNING

1.Stämmans öppnande

10 hushåll närvarande + styrelsen


2.Val av ordförande för stämman

Sittande


3.Val av sekreterare för stämman

Sittande


4.Val av två justeringsmän

Lars Sjödin och Björn Wäppling


5.Styrelsens och revisorernas berättelser angående ekonomin

Genomgång av resultaträkningen. Kabel-tv lite lägre, snöröjning högre utgifter.  Revisor Margareta Segervall läser upp revisionsrapporten. Godkännes av årsmötet.


6.Årsberättelse från styrelsen

Genomgång av årsberättelsen. Godkännes av årsmötet.


7.Ansvarsfrihet för styrelsen

Bifalles av årsmötet


8.Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.

Inga motioner har inkommit.

Frågor om varför garagen används som förråd av vissa. Styrelsen svarar att vi har låtit det bero i avvaktan på garagerenoveringen, men när garagen renoveras kommer de att tömmas.

Garagerenovering

Niclas berättar om styrelsens insatser under året vad gäller offertförfrågningar och renoveringsprojektet. Under året har gensvaret varit svagt från större byggbolag, men efter att styrelsen satt samman ett projektunderlag har vi fått in tre offerter från något mindre bolag. Garagens tak behöver totalrenovering, fasaden behöver renovering och portarna måste bytas. Golven behöver också göras i ordning i varierande grad. Stommen är angripen, men kan renoveras utan att bytas helt.

Anbuden skiljer sig åt i utförande, men varierar mellan 5,7 miljoner till 6,5 miljoner kronor.

Finansiering kommer att ske via nya lån som föreningen tar.

Kvartalsavgiften kommer att höjas, men oklart med hur mycket.


Information om att inte förvara saker i sugande material, eftersom det skadar vägg och tak och det har uppstått skador.


Synpunkt på att carport kan vara ett alternativ.

Fråga om konstruktionen och om porten kan bli bredare.

Fråga om lutningen mellan platserna kan jämnas ut.

Frågor om sophanteringen under renoveringen.

Frågor om laddstolpar.Com Hem

Information om Com Hem och att avtalet går ut om ett år.

Information om att förrättningsavtalet är ändrat så att samfälligheten inte längre är skyldig att tillhandahålla kabel-tv till de boende.


9.Ersättning till styrelsen och revisorer

Godkännes.


10.Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd

Förslaget är att bibehålla avgiften fram till att budgeten för garagen är beslutad.


11.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Sittande styrelse väljs.


12.Val av revisorer och suppleanter. Revisor och suppleant väljs om. Nästa år som senast behöver en ny revisor väljas.


13.Fråga om val av valberedning

Styrelsen kvarstår


14.Information från styrelsen

Trädgårdsdag den 23 april.


15.Övriga frågor

Råtta synts i trädgård på nedre gården. Tagen i fälla.


16.Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt hos ordförande på Alliansvägen 54.


17.Stämmans avslutande

PROTOKOLL ÅRSMÖTE POKALENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING den 16 mars 2016


DAGORDNING

1.Stämmans öppnande

Ca 15 hushåll + styrelsen närvarande


2.Val av ordförande för stämman

Sittande


3.Val av sekreterare för stämman

Sittande


4.Val av två justeringsmän

Anna-Maria Pajusalo och Kristofer Sandberg


5.Styrelsens och revisorernas berättelser angående ekonomin

Genomgång av resultaträkningen. Lite lägre elkostnader, högre kabeltv-avgifter. Högre sopavgift, då vi gjort åtgärder kring hämtning och tömning. Högre snöröjning och sandning 2015 jmf med 2014. I övriga externa kostnader är tex grill vid städdagarna, redovisningsprogram, hemsidan etc.

Genomgång av balansräkning. Förändringen under 2015 är att vi har fört över tillgångar till Förnyelse och reparationsfond, enligt beslut på föregående årsmöte.

Revisor Margareta läser upp revisionsrapporten. Godkännes av årsmötet.


6.Årsberättelse från styrelsen

Genomgång av årsredovisningen. Godkännes av årsmötet.


7.Ansvarsfrihet för styrelsen. Bifalles av årsmötet.


8.Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.


8a. En motion har inkommit gällande kostnader för fiber/com hem. Kostnaden för kabel-tv måste bekostas av alla. Motionen avslås.


8b. Fiber och kabel-tv. Dragning av historik kring com hem och installationen av fiber – samfälligheten är skyldig enligt både stadgar och förrättningsavtal hos Lantmäteriet att tillhandahålla kabel-tv.

Styrelsen har varit i kontakt med Svensk infrastruktur om att ge möjlighet för fler att ansluta sig till fibern. Vi har förhandlat ner kostnaden för kabel-tv med femtiotusen och kostnaden blir 17000 per år.

Styrelsen förordar att vi ändrar stadgarna samt gör en ansöka om ändring av förrättningsavtalet med Lantmäteriet.

Årsmötet beslutar om en stadgeändring och ta bort kravet på tv.

Årsmötet beslutar om att ansöka om ändring av förrättningsavtalet och ta bort kravet på tv.


8c. Garagerenoveringar. Garagen är i dåligt skick och behöver renoveras och byggas om. Det bästa alternativet verkar vara att behålla stommarna, men göra om väggar, tak dörrar och innandöme – i princip nya garage. Offert ligger på runt 5 miljoner, cirka 80.000 per fastighet. Vi har fått ett preliminärt ja från banken. Underhållskostnaderna för garagen kommer att öka, och vi har underhållskostnader redan idag. Vi har redan problem idag med läckor, skador etc. Diskussion om väggar mellan garagen, men det blir trångt.

Renoveringarna kan tex ske i fyra etapper.

Motoriserade portar – förvaltningskostnad medför det.

Solceller på taket.

Koll av bygglov


8d. Elbilar. Elbilar laddas i garaget, det blir några tusen per år och bil. Ett behov av att införa elmätare per garage vid renoveringen.  För närvarande finns två elbilar i samfälligheten.


8e. Styrelsen föreslår att vi lägger ut gräsklippning på entreprenad.


9.Ersättning till styrelsen och revisorer

Enligt styrelsens förslag.


10.Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd

Styrelsen föreslår oförändrade kvartalsavgifter. Bifalles.


11.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Förslag: Susanne Ståhl väljs som sekreterare, Andrejz Mros avgår som suppleant och Caroline Lagercrantz väljs som suppleant, Gösta Körlof väljs som kassör, Margareta Idewall avgår som suppleant och Niklas Erneving väljs som suppleant. Jan Magnusson väljs som ordförande.


12.Val av revisorer och suppleanter

Margareta Segerberg väljs som revisor. Charlotte Orméus Hooft föreslås som suppleant.


13.Fråga om val av valberedning

Styrelsen kvarstår.


14.Information från styrelsen

Trädgårdsdag blir söndagen den 24 april.


15.Övriga frågor

Trasig bom på övre gården.

Förslag om lekande barn-skylt på nedre gården.

Parkering förbjuden innanför bommarna på gårdarna, förutom kortare stunder, med tanke på framkomlighet för räddningsfordon samt snöröjning.


16.Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.

Hos ordförande på Alliansvägen 54.


17.Stämmans avslutande