Årsmöte 2022

Årsmöte Pokalens samfällighet 13 mars 2022


Dagordning Pokalens samfällighet 13 mars 2022

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Styrelsens och revisorernas berättelse angående ekonomin
 6. Årsberättelse från styrelsen
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar
 9. Ersättning till styrelsen och revisorer
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 12. Val av revisorer och suppleanter
 13. Fråga om val av valberedning
 14. Information från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 17. Stämmans avslutandeProtokoll

 1. Stämman öppnas. Styrelsen hälsar alla välkomna. 30 hushåll samt styrelsen närvarar.
 2. Sittande Sofia Högberg, Bifalles.
 3. Sittande Ann Hensdal, Bifalles
 4. Henrik Nohrborg och Martin Skoog väljs till justeringsmän.
 5. Revisorns berättelse om ekonomi läses upp av Gösta Körlof. Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Årsberättelsen från styrelsen redovisas av Madeleine Schwieler.  
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslås. Bifalles.
 8. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar. (se nedan)
 9. Ersättning till styrelsen och revisorer. Samma som tidigare, Bifalles

 10. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd. Bifalles.

 11. Sittande styrelse blev omval och Anette Wigdell väljs in som suppleant. Bifalles

 12. Gösta Körlof sitter kvar som revisor. Bifalles

 13. Styrelsen föreslås som valberedning. Bifalles.

 14. Övriga frågor som kom upp: Snöröjningen måste ses över, vore bra om man kunde hitta andra platser att lägga den bortplogade snön på än hur det har gjorts denna vinter, vissa vägar inom samfälligheten har dessutom inte plogats.

 15. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt: Hemsidan

 16. Övriga frågor som kom upp: Styrelsen informerade om att avgiften på 4000kr/kvartal kommer ligga kvar tills vidare. Snöröjningen måste ses över, vore bra om man kunde hitta andra platser att lägga den bortplogade snön på än hur det har gjorts denna vinter, vissa vägar inom samfälligheten har dessutom inte plogats. Asfalteringen kommer inte kunna göras i år utan skjuts framåt.

 17. Stämman avslutas.

   


Motioner från medlemmarna:

 • Motion 1: Fråga angående utbyggnad av våra entréer/hallarna på husen då dom upplevs väldig trånga och liten plats för kläder och skor.
 • Styrelsens svar: Var och en äger sitt eget hus, då man själv får ansvara för att ta in bygglov för ett eventuellt bygge, styrelsen kan givetvis informera andra boende om fler skulle vilja göra samma ombyggnad.


 • Motion 2: Önskan om att ta ner träd framför allt 2-3 stora tallar nedanför mellersta raden
 • Styrelsens svar: Madeleine informerade om att vi varje år har en arborist som går igenom våra träd och att dom som är ruttna eller av annan anledning måste beskäras/tas ner bekostas av samfälligheten. Om man vill ta bort ett träd inom samfällighetens område som ej är fara för någon eller sjukt på något sätt så ska en skriftlig ansökan komma till styrelsen om vilket/vilka träd som önskas tas ner. Även de närmaste grannarna ska tillfrågas. Om detta godkännes av styrelsen och grannarna bekostas det av fastighetsägaren själv. Om möjligt skall nytt träd planteras. Röstning genomfördes och resultatet blev 37st som röstade ja och 1st nej.


 • Motion 3: Diskussion kring nedre gårdens transporter, många kör för fort på våra vägar och man är orolig för sina barn vilket medför att det läggs ut cyklar mm på vägarna.
 • Styrelsens svar: Vägarna måste vara fria då sjuktransporter, post, vårdpersonal mfl. måste komma fram så tillsammans enades vi om att sunt förnuft får råda och beställs det matleveranser mm så prata gärna med dom som levererar att dom måste köra försiktigt då det rör sig väldigt många barn i området.


Motioner från styrelsen: 

 • Betongkrukorna på nedre skulle ersättas med parkeringsplatser. Förslaget avslogs och vi kommer inte gå vidare med för tillfället. Däremot måste dom tas bort på sikt då dom förstör asfalten under.


 • Installation av laddboxar för elbilar i garagen som ägs av samfälligheten. Gösta Körlof håller en dragning angående det tekniska och Madeleine det ekonomiska kring ämnet. Styrelsen har genom Gösta tagit in offerter. Genom att installera laddboxar kommer varje hushåll få stå för sin egen elförbrukning som kommer debiteras på samma faktura som avgiften till samfälligheten alltså kvartalsvis. Gösta undersöker gällande uppsäkring, vi har idag 25 amp men behöver på sikt troligtvis upp till 63amp men allt beror på hur många bilar som kommer behöva laddas samtidigt. Detta behöver inte göras på en gång utan vart eftersom det blir fler bilar som ska laddas. Allt för att hålla ner kostnaderna och det är inget stort ingrepp utan går fort att lösa. Samfälligheten kommer stå för kostnaden att dra fram allt till garagen, dom som vill installera laddbox nu kommer få betala 6000kr vill man hoppa på tåget senare kommer det att kosta 13.500kr detta på grund av att man ej får några bidrag utan det är endast vid det första tillfället som det går att utnyttja. Alla måste ha samma märke på laddboxen och det är föreningen som köper in dessa. Försäkringen skall ses över i och med detta så den gäller som den ska. Röstning genomfördes vilka som är för alt. emot att vi går vidare med installation av laddboxar och resultatet blev 27st som röstade för 4st emot och 7st blankt.

 

 • Lekparken på nedre. Sofia informerade om lekparken på nedre gården, då det är väldigt mycket regler som måste följas tar detta lite tid, men vi håller på att ta in diverse offerter. Gungorna togs ner då dom enligt besiktningsmannen var utdömda. Tanken och ambitionen är att detta skall kunna vara klart till sommaren. Det finns en budget avsatt för detta på 200 000kr. 


Trädgårdsdag i maj 2014