Årsmöte 2020


Protokoll Pokalens årsmöte den 18 april 2021

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE POKALENS SAMFÄLLIGHET 2021

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser angående ekonomin
 6. Årsberättelse från styrelsen
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.
 9. Ersättning till styrelsen och revisorer
 10. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 12. Val av revisorer och suppleanter
 13. Fråga om val av valberedning
 14. Information från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 17. Stämmans avslutande

 

 

PROTOKOLL

 1. Stämman öppnas. Styrelsen hälsar välkomna.

Ca 34 hushåll samt styrelsen närvarar.

 1. Sofia Högberg föreslås till ordförande för stämman. Bifalles
 2. Sittande sekreterare föreslås till sekreterare för stämman. Bifalles
 3. Bengt Malmström och Martin Skoog väljs till justeringsmän.
 4. Årsberättelse om ekonomin läses upp av Gösta Körlof. Då vi går back i år med 176292kr bör vi göra något åt detta för att få budgeten i år att gå ihop. Revisorn tillstryker ansvarsfrihet för styrelsen.
 5. Årsberättelse från styrelsen redovisas av Madeleine Schwieler. Går igenom den preliminära resultaträkningen. Intäkter 903000kr 2020. Externa kostnader 741000kr. Två poster större än vanligt och det är sophämtningen och reparation och underhåll. Sophämtningen har vi nu gjort ett nytt avtal med som ska sänka kostnaderna. Reparation och underhåll var asfalteringen i området och trädavverkningen på övre gården. Föreningen har betalat av lånet med 248000kr. Lånet är bundet till en ränta av 1.40.

Vi kommer att omförhandla räntan i maj och då även ta upp amorteringen.

Budgeten gås igenom och i år har vi en extra utgift på 165000kr för ventilationen i garagen.

Styrelsen föreslår en höjning av kvartalsavgiften på 1000:-/kvartal resp 500:-/kvartal  (i år totalt 3000:- x 62 hushåll 1500:- x 3 hushåll ) Detta tills nästa årsmöte hålls.

 1. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslås. Bifalles

 

 

 

 1. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.

Motioner från medlemmar:

Motion 1. Laddningsboxar för el- eller hybrid bilar.

Vi har tillsatt en kommitté, Gösta Körlof P17, Jacob Mangsbo A48 och Erik Hooft A22. De yrkar om att göra en utredning av vad detta ska kosta.

 

Motion 2. Gungorna på nedre gården kommer Jacob Mangsbo A48 att titta på. 2-3 offerter ska tas in.

 1. Ersättning till styrelsen och revisor. Bifalles
 2. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd. Bifalles
 3. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Till styrelsen väljs: Sofia Högberg Ordförande, Madeleine Schwieler Kassör, Ann Hensdal Sekreterare, Anna Miszczak – Mroz Suppleant.
 4. Val av revisorer och suppleanter. Till revisor valdes Gösta Körlof och revisorsuppleant Björn Wäppling.
 5. Fråga om val av valberedning. Bifalles
 6. Styrelsen har inget mer att informera om
 7. Inga övriga frågor.
 8. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt: Alliansvägen 68.
 9. Stämman avslutades.

 

Protokoll Pokalens årsmöte den 28 mars 2021

 

DAGORDNING ÅRSMÖTE POKALENS SAMFÄLLIGHET 2021

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser angående ekonomin
 6. Årsberättelse från styrelsen
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.
 9. Ersättning till styrelsen och revisorer
 10. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
 12. Val av revisorer och suppleanter
 13. Fråga om val av valberedning
 14. Information från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 17. Stämmans avslutande

 

 

PROTOKOLL

 1. Stämman öppnas. Styrelsen hälsar välkomna.

16 hushåll samt styrelsen närvarar.

 1. Sofia Högberg föreslås till ordförande för stämman. Bifalles
 2. Sittande sekreterare föreslås till sekreterare för stämman. Bifalles
 3. Bengt Malmström och Martin Skoog väljs till justeringsmän.
 4. Bokföringen ej är klar därför föreslås ett extra ordinarie möte före städdagen den 18 april. Detta godkändes.
 5. Årsberättelse från styrelsen. Bordlagt till den 18 april
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen. Bordlagt till den 18 april
 7. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.

Motioner från medlemmar:

Motion 1. Önskemål om tydligare skyltar i våra kretsloppsrum som visar mer exakt vad vi får slänga i de olika kärlen.

Niclas Erneving A8 tar hand om detta och meddelar styrelsen.

 

Motion 2. Laddningsboxar för el- eller hybrid bilar.

Gösta Körlof P17 och Jacob Mangsbo A48 åtar sig detta och uppdaterar styrelsen.

 

Motion från styrelsen 1. Tvätt av sopkärl.

Ragnsells erbjuder tvätt av alla våra sopkärl för 2430:-/gång. Förslag att vi bokar in det till varje städdag. 2gg/år. Detta godkännes.

 1. Ersättning till styrelsen och revisorer. Bordlagt till den 18 april
 2. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd. Bordlagt till den 18 april.
 3. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter. Bordlagt till den 18 april.
 4. Val av revisorer och suppleanter. Bordlagt till den 18 april.
 5. Fråga om val av valberedning. Bordlagt till den 18 april.
 6. Information från styrelsen

Garagen har nu fått ventilation och vi behöver tvätta bort allt mögel mellan garagen. Detta görs på städdagen 18 april. Styrelsen ansvarar för att detta blir gjort.

 

Kvartalsfakturorna mailas ut i framtiden från och med Q2.

 

Sopning av allt grus kommer att ske 9 april.

 

Städdagen bokades till den 18 april.

 

 1. Inga övriga frågor.
 2. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt: Alliansvägen 68.
 3. Stämman avslutades.

 

Trädgårdsdag i maj 2014