Årsmöte 2019

Protokoll Pokalens årsmöte den 18 mars 2019


DAGORDNING

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Val av sekreterare för stämman
  4. Val av två justeringsmän
  5. Styrelsens och revisorernas berättelser angående ekonomin
  6. Årsberättelse från styrelsen
  7. Ansvarsfrihet för styrelsen
  8. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar. Bland annat garagerenoveringen
  9. Ersättning till styrelsen och revisorer
  10. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
  11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter
  12. Val av revisorer och suppleanter
  13. Fråga om val av valberedning
  14. Information från styrelsen
  15. Övriga frågor
  16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  17. Stämmans avslutandePROTOKOLL

   1. Stämman öppnas. Ordförande hälsar välkommen. 16 hushåll samt styrelsen närvarar.
   2. Sittande ordförande föreslås till ordförande för stämman. Bifalles.
   3. Sittande sekreterare föreslås till ordförande för stämman. Bifalles.
   4. Bengt Malmström och Birgitta Ekholm väljs till justeringsmän.
   5. Revisorns berättelse om ekonomi läses upp av ledamot Niclas. Revisorn rekommenderar ansvarsfrihet för styrelsen.
   6. Årsberättelsen från styrelsen redovisas av kassör Gösta.
    Avskrivning av periodisering har inte förekommit under 2018, men på grund av garagerenoveringen kommer vi att börja med avskrivningar under 2019. Därigenom ser man hur mycket skuld vi har svarande mot tillgångarna i garagen. Lånet för garagerenoveringen är på 20 år.
    Resultaträkning, en ökning av intäkter på grund av höjning av medlemsavgiften.
    Fråga om kostnad för kabel-tv. Svar: då en hel del fortsätter att använda det så kommer kostnaden kvarstå så länge systemet är inkopplat.
    Fråga om vilken ränta vi har på lånet. Svar: 1,4% rörlig ränta.

    Information om att vi har gått med i Villaägarnas försäkring.

   7. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslås. Bifalles.
   8. Inga motioner har inkommit från medlemmar.
    Ordförande ger en nulägesstatus om garagen. Vi kan konstatera att Roslagsgruppen har gjort ett bra arbete hittills och även gjort mer än vi har beställt, utan ökad kostnad. Styrelsen informerar om att även staketen kommer att renoveras.
    En lampa kommer att installeras på övre gårdens parkering.
    Diskussion om hur garagen ska användas framöver. I första hand ska garagen användas för parkering. Behövs riktlinjer för hur de ska användas, till exempel inte sätta upp väggar.

    Fråga: Kan man köpa sitt eget garage? I så fall behövs en motion som föreslår det.

     

    Synpunkt: Det behövs en underhållsplan för garagen.

    Fråga om motordriven port på garagen. Får man installera detta själv? Ordförande kommer att ställa frågan till en jurist hur vi ska på detta, vad ska gälla om någon vill installera på egen hand? Stämman beslutar att det behöver tas fram riktlinjer.


    Fråga om buskage på nedre parkeringen mot Predikantvägen, buskarna tar plats från parkeringsplatser. Förslag på att ersätta med häck med tujor och få mer plats för att parkera. Stämman fattar beslut på att ta in offert på detta.


    En fråga om klotter, vem kontaktar man? Kontakta styrelsen. Får undersöka om det ingår i försäkring.

     

    Fråga: Vi som har gräsmattan mot garagen, kommer bli söndertrampad. Senare i år kommer det att ersättas, precis som vid övre gården där det har skett påverkan.

     

    Fråga: Är det ok att sätta upp hyllor igen i garagen? Ja, det är det.

    1. Vi föreslår att nuvarande ersättningsnivå kvarstår. Bifalles.
    2. Samma som tidigare. Bifalles.
    3. Ny styrelse behöver väljas.

     Förslag på ny kassör: Kimya.

     Ledamot Sofia Högberg
     Ledamot David Oxendal
     Jan Magnusson kvarstår som ordförande tills vidare.

     Susanne Ståhl och Madeleine Schwieler väljs för ytterligare en period.

     Bifalles. 

    4. Val av revisor. Gösta föreslås som revisor och Jill som revisorssuppleant. Bifalles.
    5. Styrelsen föreslås som valberedning. Bifalles.
    6. Ingen mer information från styrelsen.
    7. Övriga frågor.
     Fredrik Ramsfeldt informera om laddare till elbilar. Fredrik har jobbat som teknisk support i en annan styrelse (brf) för att ta fram underlag till laddare till elbilar, Fredrik jobbar även som konsult inom el.


     I den förening där Fredrik är aktiv har de gjort så här:
     Hade pågått ett arbete med att titta på laddplatser, fanns ett intresse. Fanns ett beslut på årsmöte att skaffa laddplatser. Med det som bakgrund så gick Fredrik vidare, gjorde ett frågeformulär med frågor och kriterier till de boende (intresserade, beredd att byta parkeringsplats om det behövs, etc) 70 lägenheter i föreningen. Frågeformuläret var även ett sätt att signalera till de boende som information.

     Nästa steg var att prata med tre leverantörer av laddboxar, Fredrik valde dem via kontakter. För att vara säker på att de är rätt leverantör så ställde han frågor om kvaliteten på deras laddboxar, vad innehåller de? Säkerställer kvaliteten. Slutligen valde de ett system som lastbalanserar, anledningen till det är att de har en infrastruktur med uttag för bilvärmare, som gick att använda till laddare.

      

     Vad är lastbalansering? Om man kan ladda på många olika ställen så behöver man inte ladda max varje gång, laddar på olika ställen (tex täby centrum och hemma) då behöver man inte ha full styrka på varje ställe för att ladda bilen. Resultatet blir att man kan hålla nere säkringen.

     Kan även innebära att laddningen fördelas mellan laddboxarna vid olika tillfällen. Nackdelen är att alla inte blir fullt laddade.

     Olika leverantörer har olika sätt att hantera detta på, hur mycket de kan känna av och värdera vilka bilar som ska laddas och hur ofta.

     Fråga? Mår bilen bra av att laddas så? Ja, det är ingen fara.

      

     Alternativ till lastbalansering är att bygga upp ett system med en jättekabel, bygga för framtiden.

      

     Tog in offerter, på Klimatklivet finns en offertsvarsmall som man kan använda. Fixaladdplats.se (Energi och klimatrådgivningen i Sthlm) Jämföra olika leverantörer. Valde en leverantör. Det här arbetet har pågått under hösten, många har synpunkter. Leverantören kommer att få hålla en presentation och svara på frågor.

      

     Kostnad. En huvudinvestering och en per bil.
     Hos Fredrik räknade de på 12 laddplatser, vilket innebär 6 boxar med dubbla. 167.000 kronor. Det här priset är för en kraftigare anslutning. Vill man ha ”en vanlig stickpropp” (vilket de valde bort pga inte anpassade för hög belastning över lång tid) kan finnas med temperatursensor, som sänker värmen om den blir för hög.

     Vilket blir 13-14.000 kr per plats. Snittet ligger på strax under 20.000.

     I det här systemet kan man ladda både hybrider och rena elbilar.

     Hur ska kostnaden regleras beroende på hur mycket el din bil drar? Olika leverantörer har olika system och prismodeller.

     Alla laddare ska ha separata elmätare, det är lag på det.

      

     Nedre gräns för antal laddplatser?

      

     En vanlig hybridbil kostar 60 kr för en laddning.

     En motorvärmare i 3 timmar kostar 3 kw-timmar, cirka 6 kronor.

      

     Leverantörer underlättar för föreningar genom att dela upp abonnemang samt paketpris.

      

     Råd: Varför ska föreningen skaffa laddplats? Behöver ha ett övervägande centralt.
     Ger föreningen högre värde.

      

     Stämman ger styrelsen i uppdrag att undersöka frågan och ta in offerter. Beslut kommer att kräva ett extra årsmöte.


     Övriga frågor:

     Fråga: kommer nedre gården att debiteras kostnaden för soffan i containern? Nej.

    8. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt. Alliansvägen 54.
    9. Stämman avslutas

  Trädgårdsdag i maj 2014