Garage-renovering

Start för renovering av garage


Nu äntligen startar vår efterlängtade garagerenovering!

Entreprenören hörde nyligen av sig och renoveringen kommer att starta måndagen den 5 november.

Först ut är garagen på mellangården, Alliansvägen 52-82, och denna fas kommer att pågå cirka 3 veckor.


Tömning

Senast söndag den 4 november måste garagen på mellangården vara helt tömda. Det betyder att alla inventarier måste rensas bort, även i de väggfasta förråden som finns i garagen på mellangården. Även om förråden kommer att finnas kvar efter renoveringen så måste de tömmas nu. Detta gäller så väl lösöre som eventuell inredning, som hyllor och takförvaring.


Lås

När garagen är tömda måste de lämnas olåsta.


Dränering

I samband med renoveringen måste det utföras en dränering längs med baksidan av garagen på mellangården. Vilket innebär att det kommer att grävas med start den 5 november. Detta betyder att planteringar och tillhörigheter som står på föreningens mark bakom garagen kommer att påverkas. Eventuellt lösöre/möbler måste flyttas innan den 5 november. Planteringar, tex häckar eller tujor, kommer att grävas upp och kan troligen inte återplanteras, men vi kommer att ha en dialog med entreprenören kring detta.


Parkering

Bilar kommer inte att kunna parkeras i garagen under renoveringen. Viktigt att ingen under denna period parkerar inom området på ett sådant sätt att det hindrar utryckningsfordon att komma fram. I nuläget finns inga alternativa parkeringsplatser, men styrelsen undersöker möjligheter. Betalparkering finns bland annat vid Ica Gribbylund.


Erbjudande om förvaring

Styrelsen har ordnat ett förmånligt erbjudande gällande förvaring hos Pelikan, se längre ner, för den som är intresserad vänligen ta kontakt med Pelikan.Nästa steg

Styrelsen kommer så snart som möjligt att informera om kommande delar i renovering och vilka garage som står näst på tur.Frågor? Mejla till info@pokalen.seVänliga hälsningar StyrelsenENGLISH VERSION


Now, finally, our long-awaited garage renovation starts!

The renovation will start on Monday, November 5th.

First out is the garage in the middle-yard and this phase will last approximately 3 weeks.


Empty your garage

By Sunday, 4 November, the garage at the middle-yard must be completely emptied. This means that all the fixtures must be cleaned, even in the wall-mounted stores located in the garage in the middle yard. Although the stores will be left after the renovation, they must be emptied now. This includes any interior such as shelves and roof storage.


Locks

When the garage is emptied, they must be left unlocked.


Drainage

In connection with the renovation, a drainage must be carried out along the back of the garage at the intersection. Which means that digging starts 5 November. This means that plantations and belongings on the ground of the association behind the garage will be affected. Any furniture / furniture must be moved before November 5th. Plants, such as hedges or gardens, will be excavated and may not be replanted, but we will have a dialogue with the contractor about this.


Parking

Cars will not be able to park in the garage during the renovation. At present there are no alternative parking spaces, but the board is investigating opportunities. Paid parking is available at Ica Gribbylund.


Offer for storage

The Board has arranged a favorable offer for storage at Pelikan, see next page, for the person who is interested please contact Pelikan.


Next step

The board will as soon as possible inform about the upcoming parts of the renovation and which garages are next door.


Questions? Contact info@pokalen.se

Pelican Self Storage

Pelican Self Storage är ett ledande nordiskt varumärke inom förvaring för hem och företag. Vi är verksamma i Sverige, Danmark och Finland och som företag strävar vi efter att vara kända för god service, läge och helt och hållet en upplevelse som gör förvaring lite mindre tråkigt.

 

Service:

Vi har ingen bindningstid. Inga startavgifter eller uppläggningskostnader förekommer.

Som kund hos Pelican kan du komma när du vill mellan 05:30-24:00 för att ställa in dina saker. Du sköter själv inloggning med en accessbricka som ger dig tillgång till anläggningen och nyckel för att komma in i det egna utrymmet. Alla våra förråd är byggda i solid metall för att hålla det insynsskyddat, förråden är även utrustade med individuella rörelselarm för bäst möjliga säkerhet! Självfallet håller vi ALLA våra utrymmen tempererade och fuktkontrollerade för att säkerställa rätt lagringsförhållande.

 

Tjänster för företag:

Utöver den flexibla åtkomsten har vi även andra tjänster så som varumottagning och utlämning av varor och gods, vilket kan spara mycket tid för den som hanterar detta. Vi har också sophantering av brännbart.

 

Vår butik är bemannad sex dagar i veckan för personlig kontakt!

Butiken/Kontoret:

Vardagar              10:00-18:00

Lördagar               10:00-14:00

 

Som medlem i samfälligheten Pokalen får du 50% rabatt på förrådhyran i 2 månader, sedan 12% rabatt på förrådshyran från månad 3 och framåt.

Rabatten gäller ALLA storlekar!

 

Du kan också låna släp av oss i upp till 24 timmar utan kostnad, du bokar detta på www.pelicanselfstorage.se eller direkt på www.freetrailer.se .Trädgårdsdag i maj 2014