Årsmöte 2020

Protokoll Pokalens årsmöte den 19 februari 2020


 

DAGORDNING ÅRSMÖTE POKALENS SAMFÄLLIGHET 2020

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av sekreterare för stämman
 4. Val av två justeringsmän
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser angående ekonomin
 6. Årsberättelse från styrelsen
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar. Bland annat installation av laddare till elbilar samt förhållningsregler för garage.
 9. Ersättning till styrelsen och revisorer
 10. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter.
 12. Val av revisorer och suppleanter
 13. Fråga om val av valberedning
 14. Information från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 17. Stämmans avslutande

   

   

  PROTOKOLL

  1. Stämman öppnas. Styrelsen hälsar välkommen. 17 hushåll samt styrelsen närvarar.
  2. David Oxendal föreslås till ordförande för stämman. Bifalles.
  3. Sittande sekreterare föreslås till ordförande för stämman. Bifalles.
  4. Barbro Malmström och Varosh Vartanian väljs till justeringsmän.
  5. Revisorns berättelse om ekonomi läses upp av Gösta Körlof.Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.
  6. Årsberättelsen från styrelsen redovisas av Gösta Körlof. Går igenom den preliminära resultaträkningen. Intäkter 675 000, i paritet med 2018. Externa kostnader 571 094 kr. Två poster större under 2019, snöröjning samt trädgårdsskötsel har ökat, bland annat på grund av återställningsåtgärder efter garagerenoveringen. Sophämtningen har gått upp cirka 30 000 kr, vilket beror på ökad frekvens och ökad sortering.
   Föreningen har betalat av lånet med 82 000 kr.
   Lånet är bundet till en ränta av 1,60.
  7. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslås. Bifalles.
  8. Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.

    Motioner från medlemmar:

    Motion 1: En lampa ovanför entrédörren till kretsloppsrummet. Det är väldigt mörkt där på morgnarna om man vill lämna sitt avfall på väg till jobbet.
    Svar från styrelsen: Det ska sättas upp lampor.

    Motion 2: En rörelsedetektor på lyset inne i kretsloppsrummet. Det har hänt att lyset har stått på när man kommer och slänger sitt avfall och det är onödigt att det lyser där dygnet runt. Och ibland har man båda händerna upptagna när man kommer in och då är det bra om det tänds automatiskt.
    Svar från styrelsen: Det ska installeras skymningsrelä i kretsloppsrummen.

     

    Motion 3: Hur står vi till med installation av garageportöppnare. Kan vi själva installera om det görs via en firma?
    Svar från styrelsen: Det finns förhållningsregler för garagen och i dessa kommer det att framgå att det är tillåtet att installera en garageportsöppnare, men att personen som är ansvarig för installationen också är ansvarig för eventuella skador. Vid försäljning gäller sedvanliga regler mellan säljare och köpare.

    Önskvärt är att man väljer en garageportsöppnare som rekommenderas av garageportsleverantören och att de installeras fackmannamässigt. Styrelsen har rådgjort med jurist i frågan.

     

    Motioner från styrelsen:


    Installation av laddboxar för elbilar i garagen som ägs av samfälligheten. David Oxendal håller en dragning kring ämnet. Styrelsen har genom David träffat ett antal leverantörer och tagit in offerter.

    Genom att installera laddboxar kommer varje hushåll få stå för sin elförbrukning, idag betalar hela samfälligheten gemensamt för alla elkostnader för garagen. En ganska stor post för garage som inte ens är uppvärmda. I nuläget laddar man gratis. Vissa delar skulle samfälligheten fortfarande stå för, som belysning.

    Installationen kommer att innebära att man både kan ladda elbilar samt koppla in motorvärmare till vanliga bilar.

    Under en besiktning upptäcktes att så kallad nödladdare, som pluggas in i ett vanligt eluttag, måste egentligen övervakas för att godkänna att ladda, men i våra garage innebär de en stor brandrisk. Rekommendationen styrelsen har fått är att ersätta alla vägguttag med antingen laddbox eller timerstyrt uttag, för att minska risken för brand.

    För att laddarna ska fungera krävs internetuppkoppling, vilket innebär att kostnaden automatiskt kopplas till varje persons elavtal/elleverantör. Ett problem är de mellanväggar som vissa hushåll har byggt, utan tillåtelse, vilka skulle förstöra uppkopplingen.

    Förslaget från styrelsen är att samfälligheten ska förbereda infrastrukturellt så att laddboxar kan installeras samt timerstyrning på vanliga eluttag. Samfälligheten betalar för detta, men kostnaden kan sänkas genom att minska elkostnaden. Detta kommer att göras i alla garage. Kostnaden hamnar omkring 80-230 000 tusen kronor och ska finansieras med samfällighetens medel. Installationen ska då vara framtidssäkrad för hög grad av laddning. När detta är iordningsställt så är tanken att vi gör en gemensam upphandling kring vilken typ av specifik laddbox, vilket kan innebära mängdrabatt för hushållen. Detta kräver en ny stämma. Kostnaden hamnar någonstans på 16-22 000, men man kan få statligt bidrag.
    Fråga kring vem som äger laddboxen och om man kan ta med sig den när man flyttar – detta kommer att kräva nya förhållningsregler.

    Beslut:
    Ska samfälligheten finansiera den infrastrukturella installationen för elbilsladdare samt timerstyrning? Bifalles

    Ska samfälligheten inför mätning per hushåll för elkostnaden i garagen? Bifalles

    Förhållningsregler för garagen. Styrelsen kommer att skicka ut uppdaterade förhållningsregler för garagen.

    Fråga om buskage på nedre parkeringen mot Predikantvägen, som har tagits bort för att bereda plats åt parkering samt ny typ av plantering. Nytt anbud har skickats ut för att hitta leverantör som kan åtgärda.

     

       9. Ersättning till styrelsen och revisorer. Samma som tidigare för 2019. Stämman föreslår att

    arvodet höjs med 1000 kr per deltagare i styrelsen förutom revisor för 2020: bifalles.


    10. Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd. Bifalles.


    11. Ny styrelse behöver väljas. Till styrelsen väljs: David Oxendal, Sofia Högberg, Madeleine Schwieler och Anna Miszczak – Mroz.
    Avgår från styrelsen gör Susanne Ståhl och Kimya Rahmanian.

    Ett konstituerande möte kommer att hållas inom kort där rollerna kommer att fördelas. Ordförande och kassör kommer att väljas som firmatecknare.


    12. Val av revisor och revisorsuppleant – Gösta Körlov och Björn Wäppling.


    13. Styrelsen föreslås som valberedning. Bifalles.


    14. Prioriterade frågor för styrelsen är digitalisering av e-fakturor etc.

    15. Hur många får mejl från styrelsen? Ett antal, styrelsen uppmanar alla att registrera sin epost via hemsidan.

    16. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt: Alliansvägen 14.

    17. Stämman avslutas.

     

     

    Trädgårdsdag i maj 2014