Årsmöte 2018

Pokalens samfällighet

GRIBBYLUND TÄBY

Copyright © All Rights Reserved

DAGORDNING ÅRSMÖTE POKALENS SAMFÄLLIGHET DEN 12 MARS 2018

 

1.Stämmans öppnande

7 hushåll deltog förutom styrelsen.

 

2.Val av ordförande för stämman

Jan Magnusson

 

3.Val av sekreterare för stämman

Susanne Ståhl

 

4.Val av två justeringsmän

Tommy Morrisson (nr 70) och Henrik Norborg (nr 76)

 

5.Styrelsens och revisorernas berättelser angående ekonomin

 

Ordförande läser upp revisorns berättelse.

 

6.Ansvarsfrihet för styrelsen

Bifalles.

 

7.Årsberättelse från styrelsen

Kassör Gösta presenterar årsberättelsen och resultaträkningen. Höjt intäkterna från medlemsavgifter utifrån beslut om garagerenovering.

 

8.Framställningar styrelsen och motioner från medlemmar.

Inga motioner har inkommit.

Information från styrelsen om garagen: Styrelsen har jobbat hårt för att komma ner i kostnad för garagerenoveringen. Vi har haft en rundvandring med den mest aktuella entreprenören och tittat på vilka förenklingar de kan se. Vi har fått en offert från Aquabygg, där vi har ställt motfrågor men ännu inte fått svar och håller även kontakt med andra entreprenörer. Vi har haft en arbetsgrupp kring garagen, som nu inväntar offert. Det drar ut något på tiden, men det är för att få ner kostnaden samt att det är tidskrävande för styrelsen att hinna med projektet. Tidsplanen är flexibel utifrån entreprenörens förutsättningar om det blir prismässigt bra för oss.

 

9.Ersättning till styrelsen och revisorer

Bifalles.

 

10.Styrelsens förslag till utgifts-och inkomststat samt debiteringslängd

3000 kr i kvartalsavgift för varje fastighet som har garage, samt 1500 kr för de som inte har garage. Valt att höja inför den renovering som kommer av flera anledningar, bland annat förhandlingsposition gentemot banken.

 

11.Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

Sittande styrelse väljs om för ännu ett år.

 

12.Val av revisorer och suppleanter

Margareta Segerberg har utfört revisorsuppdraget trots att hon har flyttat. Ny revisor behövs. Om vi inte hittar någon revisor inom föreningen så kommer uppdraget att läggas ut externt. Suppleant är Charlotte Hooft

 

13.Fråga om val av valberedning

Kristoffer Sandberg och My Rydin utgör valberedning inför årsmötet 2019

 

14.Information från styrelsen

Information om att granar enbart hämtas upp för villor, inte för vårt radhusområde. Oklar information från kommunen.

Styrelsen informerar om att vi är medvetna om att lampor inte fungerar på gårdarna, men det går inte att ersätta med likadana, de har gått ur tiden. De ska ersättas så småningom.

Även asfalten behöver ses över så småningom.

 

15.Övriga frågor

Synpunkt: snöröjningen har varit vansinnigt dålig, moddigt och eländigt. Kom med för stor maskin vid ett tillfälle, som inte kom fram. Styrelsen kommer att ta upp detta med entreprenören.

Frågor kring varför tv och fiber fungerar dåligt. Det är tyvärr inget som styrelsen vet, men det finns information från Öppet stadsnät på hemsidan.

 

16.Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

Hos ordförande på Alliansvägen 54

 

17.Stämmans avslutande

 

Trädgårdsdag i maj 2014